جدول اقساط بندی

ردیف

حق عضویت تعاونی (تومان)

درصد سود در ماه

نحوه اقساط بندی

پیش پرداخت نقدی1

تعداد اقساط1

پیش پرداخت نقدی2

تعداد اقساط2

1

200000

یک درصد

یک سوم مبلغ فاکتور

4

یک دوم مبلغ فاکتور

6

2

300000

یک درصد

یک سوم مبلغ فاکتور

6

یک دوم مبلغ فاکتور

7

3

400000

یک درصد

یک چهارم مبلغ فاکتور

6

یک سوم مبلغ فاکتور

7

4

500000

نیم درصد

یک چهارم مبلغ فاکتور

7

یک سوم مبلغ فاکتور

8

5

600000

نیم درصد

یک چهارم مبلغ فاکتور

8

یک سوم مبلغ فاکتور

9

6

700000

نیم درصد

یک پنجم مبلغ فاکتور

8

یک چهارم مبلغ فاکتور

10

7

800000

بدون کارمزد

بدون پیش پرداخت

10