لیست کارکنان

نام خانوادگی - نام سمت محل کار - شعبه شماره تماس داخلی
 یوسف زاده -صفائیل مدیر عامل مرکزی وکوی استادان 33392727-33345001 1
اکبر زاده - حسین مسئول حسابداری مرکزی 33392727-33345001 2
امیری - رحیم حسابدار مرکزی 33392727-33345001 2
رفیع زاده - علی اکبر صندوقدار مرکزی 33392727-33345001 3
مقدم - شهرام صندوقدار -قفسه چین   مرکزی 33392727-33345001 4
احمدی -نعمت صندوق دار کوی استادان 33295775-33393985 -
غفاری- مسعود قفسه چین کوی استادان 33295775-33393985 -
روح پرور- داود انباردار  کوی استادان 33295775-33393985 -