مشخصات هئیت مدیره قبلی

در انتخابات ۰۳/۰۶/۹۲ افراد ذیل بعنوان هئیت مدیره انتخاب شدند و در انتخابات داخلی، مسئولیت هایی به شرح ذیل عهده دار شدند:

هیئت مدیره شامل ۵ نفر که با رای اعضاء و برای دومین بار به مدت سه سال دیگرانتخاب شده اندکه به شرح ذیل می باشد:

مهدی بیرامی رئیس هیئت مدیره
 
۳۳۳۹۳۴۷۲ ۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸
آیدین یدرنجی نایب رئیس هیئت مدیره
 
- ۰۹۱۴۳۱۳۲۵۵۶
صفائیل یوسف زاده فرد عضو و مدیر عامل

 
۳۳۳۹۲۷۲۷ ۰۹۱۴۱۱۴۰۷۱۹
دکتر رضا عظیم آذری دبیر هئیت مدیره - ۰۹۱۴۴۱۴۹۰۲۴
مهدی بلوچی عضو هیئت مدیره
 
۳۳۳۹۳۴۱۵ ۰۹۱۴۴۱۷۱۵۲۸