مشخصات بازرسان قبلی

بازرسان در تاریخ ۹۴/۰۵/۲۵ به مدت یک سال از طرف اعضاء محترم به شرح ذیل انتخاب شدند:

حسن معصومی بازرس ۰۹۱۴۹۰۳۰۱۸۹
هادی ماهرکیا بازرس ۰۹۱۴۴۱۷۲۳۸۲
حمید فرد قراملکی بازرس ۰۹۱۴۳۰۵۷۵۳۲