مدیر عامل

آقای صفائیل یوسف زاده از سال 89 تا حال عهده دار سمت مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف دانشگاه تبریز می باشند.

 

صفائیل یوسف زاده فرد مدیر عامل ۳۳۳۹۲۷۲۷ ۰۹۱۴۱۱۴۰۷۱۹