مشخصات بازرسان قانونی

بازرسان در تاریخ 95/8/2 به مدت یک سال از طرف اعضاء محترم به شرح ذیل انتخاب شدند:

آیدین یدرنجی ۰۹۱۴۳۱۳۲۵۵۶

 

وحید فرد قراملکی

 

۰۹۱۴۳۱۷۸۱۳۹

هادی ماهرکیا

 

۰۹۱۴۴۱۷۲۳۸۲