مشخصات هیات مدیره

در انتخابات 95/8/2  افراد ذیل بعنوان هئیت مدیره انتخاب شدند و در انتخابات داخلی، به مدت سه سال مسئولیت هایی به شرح ذیل عهده دار می باشند. 

مهدی بلوچی رئیس هیئت مدیره
 
۳۳۳۹۳۴۱۵ ۰۹۱۴۴۱۷۱۵۲۸
اسماعیل سهرابی نایب رئیس هیئت مدیره
 
33393471

09365451331

حمید فرد قراملکی دبیر هیئت مدیره 33393409 09143057532
رامین سلیمانی عضو هیئت مدیره

داخلی3

33392431

09143006561
مهدی جعفرزاده عضو هیئت مدیره
 

داخلی 5

33392431

09141106673